01 - Hodu L`Adonai Ki-Tov
02 - Beneath the Cross of Jesus
03 - Lo Gavah Libi
04 - Hineh Ke`Einei Avadim
05 - Diminu Elohim Chasdecha
06 - Ronu Shamayim!
07 - He is Lord!
08 - Crown Him with Many Crowns
09 - Shalom Rav
10 - Ahavato G`dola_ Ki Libi Lecha
11 - Yesh li Otcha, Yeshua
12 - Lema`an Zion
13 - Ram VeNisa HaMashiach

Tamanho: 36,0 Mb

Continue reading ...